Yönetim Kurulu Kararı

text-decoration: underline;color: blue; MILTEKSAN-YKK-GK-TOPLANTI-ILANI-KARARI-14052024-20240429 Yönetim Kurulu Kararına İlişkin Duyuru Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 9:30'da Akım Metal şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantıda; 2023 yılı finansal tablolar görüşülecek, WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin devri onaylanacak, Sermaye artırımı ve ödenmemiş sermaye borçları konusu ele alınacaktır. Toplantıya katılamayan hissedarlarımız için ikinci toplantı 6 Temmuz 2024 tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Orjinal karar dosyasına buradan ulaşabilirsiniz


 
MİLTEKSAN CNC TEKNOLOJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi  : 29.04.2024
Karar Sayısı  : 2024/02
Konu      : Olağan 2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Daveti, Sermaye Borcu Ödemesi ve Sermaye Artışı
Katılanlar   : AKIM METAL Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Ali Fazıl BÖYET                                        
          SİMSOFT Bilgisayar Teknoloji Ltd. Şti. - Gürkan KOLDAŞ - KATILMADI                             
          BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılı Elektronik Ticaret A.Ş. - Cemil SAĞIROĞLU - KATILMADI
          MELİNA AERO Teknoloji Geliştirme ve Dizayn Bürosu A.Ş. - Onur TUNÇER           
          İlhami KELEŞ                                                                      

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, AKIM METAL Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

  1. Şirket 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 8 Haziran 2024 tarihi Cumartesi günü, saat 9:30’da; Akım Metal, İstanbul Anadolu Yakası Organize San. Bölge 2. Sanayi Cad.     No: 7 34953 Tuzla, İSTANBUL adresinde TTK 413 ilâ 414üncü maddeleri gereğince “ilanlı” olarak yapılmasına ve işbu tarih, gün, saat ve yerde toplanılamaması halinde ise 6 Temmuz 2024 tarihi Cumartesi günü, saat 9:30 ve aynı yerde toplanılmasına, 

  2. Şirketin Finansal Tabloları/Bilançoları, Faaliyet Raporu ile Denetim Raporu’nun hazırlanılıp Genel Kurul toplantısına sunulmasına,

  3. WAT Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hisselerinin tamamının AKIM METAL Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin onayı,

  4. Şirketin 7 Kasım 2023 tarihli 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirketin 6.262.457,07 TL olan sermayesinin, 2.600.000 TL artırılarak 8.862.457,08 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, TTK’nın ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya, Şirket ana sözleşmesine de uygun ve TTK 344 maddesi çerçevesinde;            7 Kasım 2023 tarihli 2023/11 no’lu Şirketin Yönetim Kurulu ile 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan Sermaye Artırımı Kararları (“Karar”) gereğince:

  (i) “…nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin %25’inin alınan karar tarihinden itibaren 15 gün içinde, kalan bakiyenin de tescili izleyen 6 ay içinde ödenir” hükmü gereğince; ortakların ödemeyi üstlenmiş ve taahhüt etmiş oldukları “pay bedellerinden” kalan bakiye olan aşağıda belirlenen: 
    a. CNC Teknolojik Yazılım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 76.785,56 TL; 
    b. MOBİLGİ Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 53.579,71 TL; 
    c. USEL Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 293.060,77 TL; 
tutarlarındaki sermaye borçlarını 7 Haziran 2024 tarih Cuma günü mesai bitimi olan saat 17:00’ye kadar, Şirketin TÜRKİYE VAKIFLAR Bankası - İMES DUDULLU Şubesi IBAN: TR73.0001.5001.5800.7311.7848.11 no’lu Türk Lirası hesabına ödemeleri, sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmeyen pay sahiplerine TTK 129 ilâ 407inci maddelerine göre de: “…ortağın borcunu yerine getirmemesi durumunda, …ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür” hükmü ile TTK 481inci maddesi gereğince de; “işlem yapılacağı ilan” olunur. İşbu tarihe kadar “Taahhüt Edilen Sermaye” borçlarının temerrüt faiziyle birlikte ödenmemesi halinde; “ihtara gerek olmaksızın”, gerekli yasal süreçlerin işletileceği; ya da, 

  (ii) Şirket ortaklarının TTK 461inci maddesi gereğince; “…rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini, işbu Kararın ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde rüçhan hakları ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, artırılmasına karar verilen sermaye miktarının Yönetim Kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

  5. Şirket 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi aşağıdadır:

OLAĞAN GENEL GURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, Divan Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulunca hazırlanan Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi. 
3- Denetim Kurulunun ibrası.
4- Şirket Finansal Tablolarının, Bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6- Yeni Yönetim Kurulu seçimi.
  7- Şirket ana sözleşmesinin 6ncı maddesi gereğince; “Sermayenin Arttırılmasının” görüşülüp, karara bağlanması, 
8- Ortaklar tarafından hisseleri oranında “Taahhüt Edilen Sermaye” borçlarının ödenmesi için taraflara noterden ihtar çekilmesi ve yedi (7) gün içinde borçlarını yasal temerrüt faizi ile ödenmesine, aksi takdirde gereken tüm yasal dava ve süreçlerinin işletilmesinin onaya sunulması.
9- Dilekler ve Kapanış.

Yukarıda alınan kararların TTK’nın hükümleri gereğince ilanına oy çokluğu ile karar verildi.
 


Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan Vekili    Üye
AKIM METAL Sanayi ve Ticaret A.Ş.  MELİNA AERO Teknoloji A.Ş.   İlhami KELEŞ
Ali Fazıl BÖYET                   Onur TUNÇER
T.C:36559863780  T.C:20708239472  T.C:34942213716Üye                                Üye
SİMSOFT Bilgisayar Teknoloji Ltd. Şti  BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Tek. Yaz. Elekt. Tic. A.Ş.                 
Gürkan KOLDAŞ - KATILMADI      Cemil SAĞIROĞLU - KATILMADI
T.C:18251279038                 T.C:38578260908